Ambitiøs plan for cykelparkering

03.04.2018
København vil forbedre cykelparkering ved stationer, butikker i brokvarterene og i Middelalderbyen.

I dag er kun 37 pct. af københavnerne tilfredse med mulighederne for at parkere deres cykel. Hovedstaden har et erklæret mål om, at tilfredsheden skal være steget til 70 pct. i 2025. På baggrund af en grundig dialog med relevante lokale aktører, Cyklistforbundet, Fodgængerforbundet og byens lokaludvalg har Teknik- og Miljøudvalget nu vedtaget en ambitiøs plan, der frem mod 2025 skal sikre bedre cykelparkering.

”Københavnerne foretrækker at bruge cyklen på deres vej gennem byen. Desværre kniber det mange steder med at komme af med cyklen. Det gør sig navnlig gældende ved butikker og stationer. Derfor skal vi de kommende år investere målrettet i at løse udfordringerne her,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Københavnerne har i dag 675.000 cykler, mens byen kun har 180.000 offentligt tilgængelige cykelparkeringspladser. Til sammenligning er der 126.000 offentlige bilparkeringspladser til kun 120.000 københavnske biler. Det betyder, at cykelparkering kun fylder 1 pct. af kommunens arealer, mens hele 12 pct. går til bilparkering. Det misforhold vil Ninna Hedeager Olsen have rettet op på.

”Næsten alle københavnere har mindst en cykel, men det er kun ca. hver tredje husstand, der råder over en bil. Derfor er det helt skævt, at bilerne i den grad får lov til at dominere den begrænsede plads i byen. Ikke mindst når man tænker på, at vi kan få plads til op imod 12 cykler på en parkeringsplads til biler,” påpeger Ninna Hedeager Olsen, der bl.a. arbejder for at gøre Middelalderbyen bilfri.

Behovet for cykelparkering vil stige de kommende år i takt med at byen vokser med 100.000 indbyggere. Og samtidig arbejder kommunen målrettet på at øge andelen af københavnere, der tager cyklen frem for bilen. Derfor opererer den nye plan med anlæggelsen af mellem 26.000 og 71.000 nye cykelparkeringspladser. Med 26.000 øges kapaciteten svarende til befolkningsvæksten. Med 71.000 nye pladser bliver der flere pladser per københavner end der er i dag så københavnernes tilfredshed med cykelparkeringen forbedres, og en stor del af de ekstra pladser integreres i byrummet, så det også kan bruges til andre formål, fx ophold og handel mv.

Alt efter ambitionsniveauet varierer prisen fra 600 mio. kr. og til 2,7 mia. kr. At prisen kan blive så høj skyldes, at det navnlig ved de store stationer kan blive nødvendigt at etablere cykelparkeringsanlæg, hvilket koster i omegnen af 100.000 kr. per plads. Det kan kommunen ikke finansiere alene, vurderer Ninna Hedeager Olsen. Og derfor bliver det nødvendigt at finansiere disse anlæg i samarbejde med eksterne aktører såsom DSB, private fonde mv..

”Vi skal skabe grønne og pladsbesparende alternativer til bilen. Her er cyklen det oplagte valg over korte afstande. For pendlere, der har langt mellem hjem og arbejde, kan det være attraktivt at kombinere den daglige cykeltur med tog og metro. Forbedrer vi mulighederne for at parkere cyklen ved stationerne, vil det betyde flere kunder til den kollektive transport. Og derfor håber jeg, at DSB og Metroselskabet vil være med til at finansiere den bedre cykelparkering,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Initiativerne til bedre cykelparkering er endnu ikke finansieret. Pengene skal findes løbende i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger samt via ekstern medfinansiering.