Blandet karakterbog til teknik- og Miljøforvaltningen

21.01.2019
Der er både ris og ros til Teknik- og Miljøforvaltningen fra Ernst & Young.

Sidste år besluttede Borgerrepræsentationen, at alle Teknik- og Miljøforvaltningens takster skulle genberegnes, og at forvaltningens omkostningseffektivitet skulle have et serviceeftersyn. Arbejdet er gennemført med bistand fra Ernst & Young, som nu er klar med en analyse af taksterne og af forvaltningens klassiske driftsområder. Teknik- og Miljøudvalget skal behandle rapporten samt forvaltningens anbefalinger den 28. januar.

Ernst & Young har vurderet 230 takster med en samlet indtægt på 1,4 mia. kr. De overordnede konklusioner er, at der godt styr på lovgrundlaget. De takster, der er blevet genberegnet, ligger generelt også på et rimeligt niveau. Dog er der udfordringer med fire takstområder, hvor der samlet set er opkrævet 1,9 mio. kr. for lidt. 49 takster med en samlet indtægt på 8 mio. kr. har det ikke været muligt at genberegne pga. udfordringer med dokumentationen. Ernst & Young anbefaler på den baggrund en mere central styring af hele takstområdet, ligesom der skal fastsættes minimumskrav til bl.a. dokumentation for udgifterne. Samtidig har Ernst & Young udarbejdet en ny skabelon til beregning af takster. Teknik- og Miljøforvaltningen er enig i konklusionerne og indstiller, at politikerne følger anbefalingerne og samtidig afskaffe 69 takster, der i dag enten er afgiftsfritaget eller giver meget begrænsede indtægter.

”Jeg har fra starten sagt, at der vil dukke ting op, når man kaster det store trawl ud, som vi har gjort med denne meget grundige undersøgelse af alle forvaltningens 230 takster og gebyrer. Heldigvis er der ikke store ubehageligheder som med afgiften for opstilling af containere. Men vi skal som offentlig myndighed selvsagt have helt styr på vores opkrævning af takster, så der både er gennemsigtighed og klar dokumentation ift. den fastsatte takst. Forvaltningen er kommet med en række konkrete anbefalinger, som jeg håber udvalget vil tilslutte sig,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

For så vidt effektiviteten har Ernst & Young vurderet forvaltningens to klassiske driftsområder, der arbejder med hhv. anlægsprojekter og renhold og drift af byens veje, parker samt kirkegårde. Analysen omfatter en samlet bevilling på 816 mio. kr. Den overordnede konklusion er, at halvdelen af bevillingen har nogen eller en høj omkostningseffektivitet. Det gælder bl.a. vintertjenesten og og vejvedligehold. Den anden halvdel har en lav eller meget lav omkostningseffektivitet. Ernst & Young kommer frem til, at der er et potentiale for effektiviseringer på 75 mio. kr. primært inden for driften af de grønne områder og i mindre omfang på renhold og tømning af affaldskurve samt pleje af kirkegårde. Besparelsen svarer til 9 pct. af den undersøgte bevilling og 18 pct. af den del af bevillingen, der ikke er omkostningseffektiv. For at opnå besparelsen kan politikerne vælge at gennemføre 14 anbefalinger fra Ernst & Young, heriblandt udlicitere dele af driften.

Teknik- og Miljøforvaltningen har dog brug for at se nærmere på forudsætningen for flere af anbefalingerne fra Ernst & Young, før den kan garantere at effektiviseringerne er mulige at opnå. Eksempelvis vurderes det muligt at halvere udgiften til tømning af affaldskurve bl.a. ved at omlægge ruterne og introducere andre affaldskurve og ny teknologi. Men forvaltningen har endnu ikke tilstrækkelig erfaring med sensorer til at vurdere, om der reelt kan spares så stort et beløb. Herudover er en del af potentialet for effektiviseringer knyttet til en anbefaling om at fastlægge et fælles serviceniveau for bl.a. renhold af gader og pleje af grønne områder. Umiddelbart skønner forvaltningen, at det vil kræve en nedsættelse af serviceniveauet i dele af byen, hvis man skal opnå de effektiviseringer, som Ernst & Young har vurderet mulige at opnå. Først efter sommerferien er forvaltningen klar med en indstilling til politikerne herom, og alt efter ambitionsniveauet kan besparelsen blive mindre.

”Jeg glæder mig til at drøfte det fremtidige ambitionsniveau for renholdet i København efter sommer. Både københavnerne og flere af mine kollegaer på rådhuset efterlyser løbende en renere by. Vi skal derfor overveje at investere en del af gevinsten ved effektiviseringerne i et bedre renhold,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at politikerne opnår besparelsen ved at udlicitere renhold og drift i bydelene Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Vanløse, Nørrebro og Østerbro svarende til 40 pct. af arealet af byen, mens der samtidigt arbejdes med at opnå effektiviseringer gennem implementeringen af anbefalingerne i de øvrige bydele. Den anbefaling håber borgmesteren dog ikke, der er flertal for.

”Dele af forvaltningen arbejder meget mere effektivt end de private virksomheder, der udfører lignende opgaver. Og vi har nu fået en række konkrete anbefalinger til, hvordan resten af forvaltningen kan blive mere effektiv. Derfor ser jeg ingen grund til, at vi skal udlicitere så store dele af driften,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Anden del af analysen fra Ernst & Young forventes fremlagt til april. Her ses på omkostningseffektiviteten i den øvrige forvaltning.