Ingen store ændringer af Sct. Jørgens Sø

18.11.2019
Skt. Jørgens Sø skal fortsat spille en rolle i skybrudssikringen af hovedstaden. Men planerne om en park skrinlægges.

Den 18. november skal politikerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner tage stilling til videre undersøgelser af, hvordan Skt. Jørgens Sø skal indgå i arbejdet med at sikre store dele af Vesterbro, Nørrebro og Frederiksberg Øst mod skybrud. Efter mange høringssvar fra borgere, lokaludvalg og interesseorganisationer anbefaler forvaltningerne i de to kommuner, at man dropper planerne om en ny park i forbindelse med skybrudssikringen.

”Når vi skybrudssikrer København, skal vi som udgangspunkt lave løsninger, der samtidig giver københavnerne nye grønne byrum. Men Søerne har med god grund en helt særlig plads i mange københavneres hjerter, og derfor har der været store følelser på spil, når talen er faldet på gennemgribende ændringer af Skt. Jørgens Sø med etableringen af en park. De mange bekymringer, skal vi selvfølgelig lytte til,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Borgmester på Frederiksberg Simon Aggesen (C) glæder sig også over den grundige dialog med hovedstadens borgere, som har ført til det aktuelle forslag:

”Jeg er meget tilfreds med, anbefalingen om at tage de to første forslag af bordet, og der nu arbejdes videre med den overfladeløsning, der griber mindst ind i det eksisterende miljø, flora og fauna omkring Skt. Jørgens Sø og Svineryggen. Samtidig er det fint, at vi også får en alternativ løsning med i den videre politiske behandling i form af en tunnel,” siger han.

Forvaltningerne lægger op til yderligere undersøgelser og miljøvurderinger af en løsning, hvor vandstanden i søen sænkes med op imod 45 centimeter, så der kan tilbageholdes op til 63.000 kubikmeter vand. Vandet skal ledes til søerne ved hjælp af en pumpestation i hjørnet ved Åboulevard. Denne løsning vurderes at kunne foretages inden for den gældende fredning, men vil dog kræve en dispensation.

Derudover introduceres en alternativ løsning, hvor skybrudsvandet ledes bort i en underjordisk tunnel. Sidstnævnte løsning er 300 millioner kroner dyrere at etablere og vil kræve, at man etablerer en skakt ved søerne og et teknikhus ved havnen for enden af Bernstorffsgade.

Politikerne i København og Frederiksberg træffer beslutning om den endelige løsning i 2022.

Projektet skal ses i sammenhæng med de verserende undersøgelser af en eventuel nedrivning af Bispeengbuen og udvikling af området, herunder skybrudshåndtering. En øget tilbageholdelse af skybruds-vand ved Bispeengbuen vil bidrage positivt til, at der ledes mindre vand videre. I de videre faser undersøges det, hvor meget ekstra vand, der kan tilbageholdes ved Bispeengbuen.

Frederiksberg og Københavns Kommuner har aftalt, at byerne skal være skybrudssikret i 2036. For at nå det mål skal politikerne træffe beslutning om Bispeengbuen senest i 2023.