København vil sætte gang i dialog om bilfri by

28.11.2018
Er løsningen en delvis bilfri bykerne? Det skal københavnerne i dialog om.

På de travleste tidspunkter er både fremkommelighed og tålmodighed sat på prøve i Københavns indre by, når fodgængere, cyklister og bilister alle skal fra A til B. Den begrænsede plads, der er til rådighed, dækker ikke behovet, når både børnefamilier på ladcykler og ældre med rollatorer skal ad samme rute som bilister på jagt efter en parkeringsplads så tæt på slutdestinationen som muligt. Samtidig er der et stort behov for bedre cykelparkering, ligesom det allerede er besluttet, at der de kommende år også skal findes plads til affaldssortering i byrummet.

Pladsmanglen er stor, og derfor vil Københavns Kommune nu i dialog med københavnerne for at finde ud af, om en begrænsning af biltrafikken er den rette vej at gå for at skabe løsninger på de mange behov. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig til at høre københavnerens input:

- Vi skal finde den rette løsning for Middelalderbyen, og det gør vi bedst sammen med beboere, erhvervsliv og de mange københavnerne, der bruger de mange tilbud i Indre By. Det er dem, der bruger og kender byen bedst, så deres input skal selvfølgelig vægtes højt, siger Ninna Hedeager Olsen.

Dialogen vil ske med afsæt i en række nye analyser, der blandt andet viser, at den største andel af bilparkeringer i Middelalderbyen er af under en times varighed, og de er typisk relateret til arbejde. Kun ni pct. har indkøb som ærinde. Når Cityringen står færdig, vil alle områder af Middelalderbyen være inden for fem til ti minutters gang fra en station, og Cityringen kan dermed skabe et fald i behovet for disse parkeringer. Analyserne viser også, at en begrænsning af biltrafikken i det afgrænsede område vil have minimal betydning for den generelle trafikafvikling i området, dog med øget trafik på Bremerholm og Christians Brygge.

Teknik- og Miljøforvaltningen har foreslået tre forskellige scenarier, som i forskelligt omfang vil skabe en reduktion af biltrafikken på mellem fem og 85 pct.. De tre scenarier er ikke fastlåste, og en endelig løsning kan altså blive en kombination af indsatserne i de fremlagte forslag. Rapporten bag de foreslåede scenarier viser også, at der er et kæmpe potentiale for at flytte folk fra bil til andre transportmidler, og det vil give god mening at udnytte dette potentiale, mener borgmesteren:

- Det er en gordisk knude at tilfredsstille alle behov i indre by, hvor plads er en mangelvare. Derfor er vi nødt til at tage noget ud af ligningen. Bilerne er enormt pladskrævende, og hvis vi får flyttet bilisterne over i andre transportformer, kan vi frigøre plads til at skabe bedre fremkommelighed for gående og cyklende i byens smalle gader. Vi kan også få plads til at plante flere træer og skabe bedre affaldsløsninger, og vi kan give plads tilbage til beboerne og områdets mange besøgende ved at skabe gågader og lege- og opholdsrum. På den baggrund synes jeg, at det giver mening at begrænse biltrafikken i indre by. Særligt når den generelle trafikafvikling ikke vil lide mærkbart under det, siger Ninna Hedeager Olsen.

Borgmesteren hæfter sig samtidig ved, at en bilfri middelalderby på lidt længere sigt erfaringsmæssigt vil betyde øget omsætning for detailhandlen. Rapporten varsler dog også, at begrænset biltrafik kan få konsekvenser for en del af områdets hoteller, og den påvirkning skal man forsøge at tage højde for, mener borgmesteren:

- Det er klart, at sådant et indgreb vil have konsekvenser for nogle, og vi skal selvfølgelig se nærmere på, om vi kan afbøde dem. Andre storbyer har haft succes med lignende initiativer, og dem kan vi forhåbentlig lære af, slutter Ninna Hedeager Olsen.

I september besluttede Borgerrepræsentationen at tage imod en gave fra PFA Pension, som ønskede at omdanne Løvstræde og Valkendorfsgade til bilfri gågader. PFA ønsker en indbydende stemning for fodgængere for at forbedre det æstetiske indtryk for kunder og forbipasserende. Cykelparkeringen øges også i den sammenhæng. Dermed taler ønsket fra det private erhvervsliv godt ind i byens udvikling.

Indstillingen behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag d. 3. december.