Ny behandling af fortovsordning

11.10.2018
Teknik- og Miljøudvalget behandler igen spørgsmålet om tilbagebetaling for fortovsordningen

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er nu klar med en ny indstilling til politikerne om tilbagebetalingskravet for den såkaldte fortovsordning. I indstillingen har forvaltningen med bistand fra kommunens eksterne advokat forholdt sig til en kritisk rapport fra Intern Revision om forvaltningens administration af ordningen. Forvaltningen anerkender en række af kritikpunkterne, men det ændrer ikke på vurdering af, at grundejerne har krav på cirka 18 mio. kr.

”I deres rapport peger Intern Revision på, at forvaltningen ikke har handlet på en anbefaling fra Ernst & Young om løbende at genberegne fortovenes andel af det samlede omkostninger til renhold i København. Den kritik deler både jeg og forvaltningen. Var den anbefaling blevet fulgt, havde vi stået meget bedre i dag,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Forvaltningen er også enig med Intern Revision i, at der er knyttet en vis usikkerhed til forvaltningens vurdering af tilbagebetalingskravet. Det skyldes, at man netop på grund af den manglende regelmæssige genberegning er nødt til at basere sig på skønsmæssige vurderinger, når tilbagebetalingskravet skal gøres op. Men forvaltningen påpeger, at der er tale om grundige faglige vurderinger, og at man har ladet eventuelle usikkerheder falde ud til fordel for grundejerne. Men da hverken forvaltningen eller Intern Revision kan pege på en præcis måde at opgøre, hvornår og hvordan de effektiviseringer, der har skabt behovet for en tilbagebetaling er slået igennem, så har disse kritikpunkter fra Intern Revision ikke haft indflydelse på, forvaltningens vurdering af tilbagebetalingskravet.

Derimod er forvaltningens eksterne advokat ikke enig med Intern Revision, hvad angår det juridiske grundlag for tilbagebetalingskravet. Intern Revision mener ikke, at forvaltningen bør indregne de driftsunderskud, der har været fortovsordningen i 2015-2017. Men kommunens eksterne advokat påpeger, at forvaltningen har pligt til at beregne tilbagebetalingen på baggrund af de faktiske omkostninger, der har været til ordningen. Derfor skal man se på den samlede økonomi i fortovsordningen og ikke alene de efterberegnede effektiviseringer. Behovet for tilbagebetalingen findes derfor ved at trække de faktiske omkostninger fra det opkrævede beløb.

”Vores bedste bud lige nu er, at vi i hvert fald skal betale 18 mio. kr. tilbage til grundejerne. Derfor bør de penge komme tilbage til borgerne allerede nu. Sideløbende hermed har Økonomiudvalget sat gang i en ekstern juridisk undersøgelse, og hvis den kommer frem til et yderligere krav til tilbagebetaling, så efterbetaler vi det beløb. Men vi skal ikke holde på de 18 mio. kr., når de kan tilbagebetales allerede nu,” tilføjer Ninna Hedeager Olsen.

Af indstillingen fremgår det endvidere, at Vejdirektoratet i et udkast til afgørelse af 43 klagesager lægger op til en afvisning af klagerne. Klagerne mener, at kommunen allerede da Vejloven blev ændret i 2015 havde en pligt til at sende fortovsordningen i udbud. Men Vejdirektoratet giver i sit udkast til afgørelse kommunen medhold i, at det først er ved inddragelse af nye veje, at ordningen skulle sendes i udbud. Udkastet er nu i høring.