Plan for genbegregning af gebyrer klar

06.08.2018
Teknik- og Miljøforvaltning skal genberegne 230 gebyrer, takster og priser. Også effektiviteten skal undersøges.

Ikke mindre end 230 gebyrer, takster og priser skal genberegnes, hvis Teknik- og Miljøudvalget i København mandag den 13. august godkender forvaltningens model herfor. Gennemgangen skal sikre, at alt er beregnet korrekt og på det rigtige grundlag. Samtidig anbefales det efterfølgende at undersøge, om forvaltningen er omkostningseffektiv sammenlignet med andre kommuner og det private. Og som led i den del af undersøgelsen skal niveauet på forvaltningens takster og gebyrer sammenlignes med andre kommuners. Undersøgelsen skal gennemføres med bistand fra eksterne konsulenter og Økonomiforvaltningen. Dermed lægger forvaltningen op til en grundigere gennemgang end oprindeligt ønsket af hele Borgerrepræsentationen før sommer. Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen bakker umiddelbart op om forvaltningens model.

”Vi skal selvfølgelig overholde gældende regler og lovgivning, ligesom vi hele tiden skal være opmærksomme på, om vi løser opgaverne så effektivt som muligt, eller om der er plads til forbedringer. Med den foreslåede model foretager vi ikke kun en skrivebordsanalyse. Der er også lagt op til, at vi inddrager medarbejdere og ledere, så vi bringer deres viden i spil,” siger Ninna Hedeager Olsen, der ser frem til at drøfte modellen med det øvrige udvalg.

Allerede da det stod klart, at Teknik- og Miljøforvaltningen havde taget for høje priser for renhold af fortovene i dele af byen, bad Ninna Hedeager Olsen forvaltning om at sætte gang i en intern undersøgelse af alle takster og gebyrer. Den har foreløbig vist, at der kan være en udfordring med den pris forvaltningen opkræver, når private får tilladelse til at opstille containere til eksempelvis byggeaffald på kommunens vejarealer. Forvaltningen har endnu ikke det fulde billede af konsekvenserne men er i gang med at klarlægge det med ekstern advokatbistand.

”Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke mindre end 230 priser, gebyrer og takster. Nu smider vi det stor trawl ud for at få gennemgået hele vores område til bunds. Derfor kan flere fejl dukke op til overfalden. Hvis arbejdet skal blive en succes, skal alt frem i lyset. Det får vi kun, hvis medarbejdere og ledere ikke bliver ramt af angst og utryghed. Derfor vil jeg minde om, at vi ikke har en nulfejlskultur, og jeg vil opfordre alle, der kender til fejl eller har forslag til forbedringer, at spille ind med dem,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Forvaltningen foreslår, at undersøgelsen gennemføres i to etaper, og at udvalget får forelagt konklusionerne i henholdsvis januar og april 2019. Den foreslåede model er blevet til i dialog med Økonomiforvaltningen og Intern Revision. Godkender udvalget modellen skal de eksterne konsulenter findes ved et udbud. Herudover vil Økonomiforvaltningen blive inddraget i arbejdet, mens Intern Revision vil have status af observatør. Opgaven ventes at koste mellem 3 og 5 mio. kr.